in de site in de collectie
U bevindt zich hier:   home » praktische informatie » voorwaarden & colofon » voorwaarden

Voorwaarden

© Copyright Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Naytionaal Veiligheidsinstituut. Tenzij anders is aangegeven, berusten alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ten gevolge van Europese richtlijnen inzake de rechtsbescherming van databanken bij de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut.

De in deze website opgenomen informatie over personen en instellingen is alleen bestemd als informatie voor de bezoeker van deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut is het niet toegestaan de informatie te gebruiken. Personen en instellingen die inbreuk maken op deze voorwaarden handelen onrechtmatig.

Ter voorkoming van illegaal gebruik zijn in deze website onherkenbare visuele, redactionele en digitale kenmerken verstopt. Aan de hand hiervan kan door ons worden vastgesteld of bepaalde onderdelen van deze site afkomstig zijn.

De Natoniale Collectie Politie besteedt veel zorg aan het achterhalen van mogelijke rechthebbenden. Omdat het vaak om oud materiaal gaat, waarvan de herkomst niet altijd bekend is, komt het voor dat wij die rechthebbende(n) niet kunnen achterhalen. Bij het beschikbaar stellen van beelden, teksten en andere informatie zijn wij daarom uiterst terughoudend. We wijzen er met nadruk op dat het beschikbaar stellen van materiaal door ons niet hetzelfde is als het geven van toestemming om dit materiaal vervolgens te publiceren of anderszins gebruiken. U bent uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling hiervan. Mocht u van mening zijn dat u zelf aanspraak kunt maken op bepaalde rechten, dan verzoeken wij u om ons daarvan ogenblikkelijk op de hoogte te stellen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veel informatie is afkomstig van derden. De Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de op deze website geplaatste informatie. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor kritiek, verbeteringen en aanvullingen.


Bronvermelding

Na verleende toestemming mag publicatie alleen plaatsvinden, wanneer duidelijke bronvermelding plaatsvindt: "Nationale Collectie Politie" (of andere specifiek afgesproken formulering). Het weglaten van bronvermelding is onrechtmatig. Wanneer bronvermelding wordt verzuimd, heeft de Stichting Nationaal Veilighiedsinstituut automatisch het recht om € 500,- per ingebrekestelling in rekening te brengen, ongeacht eventuele andere aanspraken. Dit bedrag is exclusief het bedrag van eventueel door de stichting geleden schade die het gevolg is van deze overtreding en staat los van eventuele andere claims en exclusief het gangbare tarief voor het beschikbaar stellen van materiaal.